درز انبساط و درز انقطاع

برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال بار ساختمان قدیمی مجاور به ساختمانی كه جدید احداث می شود.   همچنین در مواردی كه ساختمان بزرگ است و از چند بلوك متصل به هم تشكیل می شود،…

مطالعه بیشتر